آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)ماموران و منشی های FBI پرونده های موجود در آرشیو اسلحه خانه واشنگتن دی سی در سال 1945 را بررسی کردند. در طول جنگ جهانی دوم بیش از 23 میلیون کارت شخصی و بیش از 10 میلیون اثر انگشت در این آرشیو جمع آوری شد. در یک مقطع، هر ماه حدود 400000 کارت جدید به آرشیو اضافه می شد.