آستان قدس رضوی دارای بزرگترین مرکز مشاوره با رویکرد اسلامی – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


نویسنده کتاب «درآمدی بر روان شناسی دین» در مراسم رونمایی از کتاب «روان شناسی اسلامی در سراسر جهان» گفت: مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس بزرگترین مرکز مشاوره ایران با رویکرد اسلامی است. 80 مشاور و حدود 30000 مشتری در سال.

مرکز مشاوره رویکرد اسلامی