احتمال تشکیل پیک کرونا در سه ماه آینده


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
تنها حدود 16 درصد از کودکان 5 تا 11 ساله واکسینه شده اند که تعداد بسیار کمی است.
اگر بخواهیم آموزش های حضوری را شروع کنیم، شاید واکسیناسیون در این گروه سنی مهم باشد، چرا که گفته می شود طی سه ماه آینده پیک جدید کرونا شکل خواهد گرفت.