احمد مسعود: در طالبان دودستگی وجود دارد/ من به دنبال راه حلی در افغانستان برای افغانستان هستم
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید محکم در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به عنوان یک کشور منفرد، بلکه به عنوان یک جامعه متحد با طالبان برخورد کند و علاوه بر آن، برای دستیابی به یک راه حل واقعی برای افغانستان با همه بخش ها و احزاب در افغانستان تعامل داشته باشد. راه حل یا دوره ای سیاسی که با ایجاد مشروعیت لازم، شرایط کشور را برای استقرار حکومت قانونی آماده می کند.