ارائه شاخص های نظارت بر نظام صدور پروانه کسب و کار در مرکز پژوهش/مدیریت افراد افزایش دهنده نظارت مجلس
در سال های اخیر تلاش های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این زمینه صورت گرفته است و هم اکنون لازم است شورای اسلامی در پیگیری و اجرای کامل آن قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل در صدور حکم نظارتی داشته باشد. جواز کسب و قانون اصلاح مواد یک و هفت سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی.