ارجاع پرونده درختان چنار کوهی به کمیسیون ماده 7گزارش کردن شهرآرانیوزنجفی در گفتگو با شهرآرانیوز می گوید: در شهر مشهد چنین مواردی در مرحله اول به کمیسیون ماده 7 ارجاع می شود.

نجفی گفت: پس از مراجعه به کارشناس و تایید جزئیات، در صورتی که ادله مد نظر باشد و مجرمیت فرد محرز شود، در کمیسیون بررسی می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به میزان تقصیر، حکم صادر و فردی که اقدام به خشک کردن درخت کرده باشد جریمه می شود.

نجفی گفت: بر اساس جدول جریمه و نظر کارشناسی، رای صادره اجرا می شود.

من باید بگویم؛ شباهت خشک شدن بسیاری از درختان چنار در خیابان کوهسنگی مشهد با درختان خیابان ولیعصر تهران واکنش هایی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.