از 1378 تا 1401; کنترل اعتراضات با استفاده از "پانسمان تحت فشار" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به امدادگر می آموزند که وقتی از یک پانسمان فشاری برای بستن زخم استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی نوار یا پارچه ای در کنار زخم بنویسد تا بقیه امدادگران یا کادر پزشکی پیگیری کنند. راه کمک و درمان هر 20 دقیقه. زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا جریان خون به بافت ها قطع نشود.