اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی
سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی، فرمت شناسایی منحصر به فرد حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی یکتا و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سیستم مالیاتی. برای استفاده مودیان مالیاتی و اتحادیه های صنفی منتشر می شود.