افزایش حقوق کارکنان در صورت تامین منابع مالی


سخنگوی دولت:
حقوق افزایش می یابد اما اینکه چگونه منابع او را تامین کند تا این افزایش حقوق منجر به تورم نشود، موضوعی است که دنبال می شود.
اگر افزایش دستمزد صورت گیرد و افزایش دستمزد از طریق خلق پول اجرا شود، مانند رویه غلط گذشته خواهد بود که با خلق پول تورم ایجاد می کند و دستمزدها کاهش می یابد.
پیش بینی می شود در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی رسیده و خبرهای خوبی به کارکنان و بازنشستگان ارتش و کشور اعلام شود.