افزایش حقوق کارگران بازنشسته چقدر است؟


سرانجام پرونده افزایش مستمری 1401 در تعطیلات رسمی نیمه خرداد بسته شد. بر اساس این دستور حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به 57 درصد و مستمری سایر مقاطع به 10 درصد افزایش می یابد.
سایر سطوح حقوق بگیر افرادی هستند که حقوق ماهیانه آنها حتی از حداقل دستمزد هم بیشتر است. طبق قانون تامین اجتماعی سقف حقوق ماهانه می تواند تا هفت برابر حداقل دستمزد متغیر باشد.
با این تصمیم حتی در صورت بسته شدن پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته، بعید است سایر رده های شاغل از این افزایش راضی باشند.