امام جمعه کاشان: هرکس به نظام مقدس جمهوری اسلامی تعرض کند باید از مومنین در طول تاریخ طلب بخشش کند.
زارعی ضمن تبلیغ نصب دوربین مداربسته در ادارات و نقاط حساس تصریح کرد: بسیاری از دستگیرشدگان در اغتشاشات جوانان 20 سال به بالا هستند که با تبلیغات سوء برخی افراد و معارضان نظام مقدس، احساساتی می شوند. جمهوری اسلامی