انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه با حذف شیر/نوشیدنی از سبد مصرف خانوارها افزایش یافته است.
شواهد بازار تأیید می کند که میزان مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه 1.5 لیتری 16 تا 18 هزار تومان است، در حالی که قیمت بطری شیر لیتری 28 تا 30 هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر تعداد خرید تأثیر می گذارد.