این برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیهر خونی که بر این زمین ریخته شود، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود مرده اند و بسیاری از مادران جان خود را از دست داده اند. باید ادبیات خون و خونریزی را از فرهنگ این سرزمین حذف کنیم. این برای همیشه کافی است!