بازاریابی هوشمند نان (عکس)
نصب کارتخوان هوشمند فروش نان برای جلوگیری از قاچاق آرد در ۱۵۰۰ نانوایی در استان کرمانشاه همزمان با آغاز اجرای طرح هوشمند یارانه نان در استان کرمانشاه. در این طرح افراد می توانند نوع نان را در صفحه مربوطه و با قیمت مصوب اقدام خرید انتخاب کنند.