با توجه به گرما، هفته آینده یک هفته بسیار سرد است


این هفته در بسیاری از نقاط کشور با افزایش دما مواجه هستیم که روزهای گرمی را در بیشتر نقاط کشور رقم خواهد زد.

اما از ابتدای هفته آینده روند دما مجددا تغییر می کند و با توجه به وزش بادهای شمالی بسیار سرد که در سراسر کشور خواهد آمد، شاهد کاهش محسوس دما و خنک شدن هوا در دو سوم شمالی خواهیم بود. کشور . .

پیش بینی کاهش دما بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد است که هفته بسیار سردی را برای اکثر نقاط کشور رقم خواهد زد.