ببینید | جنگ جهانی باستان: زمانی که زمان انتقام فرا می رسد
داستان این فیلم درباره یک جنگ بزرگ است. جنگ حدود سه هزار سال پیش بین دولت ها و دولت های آسیا و آفریقا رخ داد. جنگ جهانی دوم برای سرنگونی امپراتوری عظیمی که منطقه را ناامن و خشن می کرد. داستان ما در مورد سقوط امپراتوری آشور و ایران یکی از دشمنان آن است.