ببینید | چشم و گوش پادشاه؛ سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستاناین سازمان بعدها الگوی سلوکیان حاکم بر سرزمین هخامنشی شد: شبکه ای از مأموران که به همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. این جاسوسان به هر گوشه پنهان و تاریک، هر فرد و بازار پر سروصدا دسترسی دارند. انگار دیوارها چشم داشتند و کسانی که در اردوگاه دشمنانش به بردگی می رفتند تا در بازگشت به او بفهمانند چه می بینند.