بحران سیل، بحران اطلاعاتاطلاع رسانی یک علم و مهارت است، اما اغلب مسئولان نه تنها درک درستی از آن ندارند و همه چیز را در قالب تبلیغات می بینند، بلکه سعی می کنند ماشین اطلاعات را با روش های سنتی و عصر سنگی و تفکر راه اندازی کنند. چیزی جز شکست و آسیب در انتظار نیست.