بدون توقف تا رسیدن آب به شهرکرد


10 روز از معضل بی آبی شهرکرد می گذرد و تلاش ها برای تامین آب این شهر از طریق ایجاد خطوط پدافندی و وارد شدن تصفیه خانه گرنه خلک به مدار آبرسانی ادامه دارد. در این گزارش عکس هایی از تصفیه خانه خلک، سنجش سلامت آب، انتقال آب از چاه های کشاورزی و خط انتقال آب شماره سه فدک را مشاهده می کنید.

مرتضی صالحی فر

ساعت 10:00

120-1-11
0http://fna.ir/1qoav2