برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و موسسه قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: امروز 13 اداره و نهاد دولتی که به هشدارها توجهی نکردند و مصرف برق خود را کاهش ندادند، از جمله ساختمان های دو وزارتخانه و چندین بانک قطع شدند و این هشدار برای اینکه ادارات به موضوع بی توجهی نکنند. کاهش مصرف برق و تصمیم هیئت وزیران.