برنامه را متوقف کنید "دکتر" برای "ادعای عجیب و غیر علمی" بازدید/ببخشید "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز، ادعایی عجیب و غیرعلمی از سوی بازدیدکننده مطرح شد که به حق گروهی از اساتید کشور را به این ادعای غیرعلمی متحیر و متذکر شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم داشتن تجربه کافی، نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد، برای این اظهار نظر از بازدیدکننده برنامه درخواست اسناد کرد و اظهارات بی اساس مهمان را تصحیح کرد.