تصویر جدید ناسا از آلودگی ماهواره های مخابراتی در آسمان شب


تصویر جدیدی که توسط ناسا منتشر شده، آسمانی پر از خطوط ناآشنا را نشان می دهد که می تواند نوعی مدار ماهواره ها در نزدیکی زمین باشد.

خطوط نشان داده شده در تصویر جدید ناسا شبیه به ردپای ماهواره های نزدیک زمین است که نور خورشید را با کمک پنل های خورشیدی خود منعکس می کنند. عکس چاپ شده ترکیبی از چندین عکس است که توسط یک عکاس در یک موقعیت خاص در مدت 2 ساعت گرفته شده است که با ترکیب آنها به کمک چنین خروجی نشان داده می شود.

اکثر ماهواره های ردیابی شده در این تصویر متعلق به سیستم ماهواره ای Starlink هستند. برخی از این ماهواره های مخابراتی نیز نزدیک به زمین هستند. این تصویر افزایش تعداد ماهواره های نزدیک به زمین را نشان می دهد که هنگام غروب خورشید تا قبل از طلوع خورشید در آسمان قابل مشاهده هستند. این ماهواره ها با انتشار نور در شب می توانند باعث آلودگی نوری شوند.

در گذشته شاهد آلودگی نوری در زمین بوده ایم و اکنون بازتاب نور این ماهواره ها این آلودگی را در خارج از جو نیز ایجاد کرده است. یکی از تأثیرات عمده آلودگی نوری خارج از جو، افزایش اختلال تلسکوپ ها است، به طوری که در آینده دیگر نمی توانیم فراتر از زمین و جهان اطراف خود را ببینیم. از سوی دیگر، کاهش آلودگی و رفع این مشکل در آینده ممکن است برخی از مشکلات مرتبط با اهداف علمی را نیز حل کند.