توضیح پزشکی قانونی درباره آزمایش های ویژه روی جسد «مهسا امینی». ارسال مشخصات پرونده و مدارک پزشکی به مراجع قضاییگزارش کردن شهرآرانیوزمهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: بنا به دستور دادستان محترم تهران، کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده فوت خانم مهسا امینی برای اولین بار تشکیل شد.

وی افزود: اقدامات اولیه برای معاینه مصدوم قبل از مرگ انجام شد و تمامی ضوابط و علائمی که در طول زندگی باید در معاینه بدنی انجام می شد انجام شد و علاوه بر آن تحقیقات انجام شد که متاسفانه منجر به وی شد. مرگ.

فروزش گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با اطلاع از مرگ وی، با دستور مقام قضایی، تیمی از کارشناسان مجرب تشکیل و با انتقال جسد به اتاق تشریح در مرکز تشخیص آزمایشگاهی تهران استان، معاینه فیزیکی و کالبد شکافی جسد متوفی را انجام داد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تیم پزشکی قانونی با انجام تحقیقات دقیق و کامل، مراقبت های تکمیلی را در معاینه و کالبد شکافی به کار برد و تمامی معیارها و شاخص های تعیین علت مرگ را از نظر ظاهری و اندام های داخلی بررسی کرد. . .

وی با بیان اینکه نمونه های لازم از بافت ها و اندام های داخلی متوفی گرفته و نمونه ها به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد، افزود: زمانی که نتیجه آزمایش های ارسالی به دست آمد با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبد شکافی انجام شد. آزمایشات انجام شده، محتویات پرونده بیمارستانی و مدارک پزشکی مذکور و همچنین اخذ نظریه خاص در زمینه های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه که به دستور دادستان اداره کل پزشکی قانونی کشور تشکیل شده است. استان تهران متعاقباً برای تعیین علت فوت منتقل و به مراجع قضایی ارسال می شود.