تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی


تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی
خیلی غمگینه وقتی تو نیستی

آه از نفس پاک تو و صبح بخیر
از چشمان تو و سلول فیروزه ای

چشمانت را ببند ای انبار اسرار که هر بار
فیروزه و الماس را در افق بپاشید

ای باد سبک! بذار برم
هشدار! آرامش ما را به هم نزن

ای ماه دراز من هرگز به تو نرسم!
چه باشی چه نباشی خیلی ناراحت کننده است