حاجی بگلو: صنایع دستی باید با تبلیغات شهری حمایت شود


حاجی بگلو: صنایع دستی باید با تبلیغات شهری حمایت شود

یکی از اعضای شورای شهر مشهد گفت: صنایع دستی باید با تبلیغات شهری حمایت شود. شهرداری مشهد در روزها و مناسبت های مختلف بازارهای ویژه بسیاری را در سطح شهر راه اندازی می کند.

گروه مشهد شهرآرانیوزموسی الرضا حاجی بگلو در افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران رویکرد مدیریت شهری را نسبت به صنایع دستی متفاوت دانست و گفت: شهرداری مشهد در روزها و مناسبت های مختلف بازارچه های تخصصی زیادی را در سطح شهر راه اندازی کرده است. .

وی با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی باید با تبلیغات شهری حمایت شوند، خاطرنشان کرد: صنایع دستی باید با تبلیغات شهری حمایت شود. امیدوارم بتوانیم طرحی در این زمینه تهیه کنیم تا شهرداری را ملزم به هماهنگی بیشتر با هنرمندان صنایع دستی کنیم.

رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه صنایع دستی خراسان رضوی نگین اقتصادی استان محسوب می شود، گفت: این مزرعه به عنوان یک کار خانگی در دورافتاده ترین نقاط خراسان رضوی شکل گرفت. هنرمندان شهرستان های استان در تلاش برای خلق و ارائه خدمات هستند.

حاجی بگلو با اشاره به اینکه نمادهای همه استان های ایران در نمایشگاه صنایع دستی خراسان رضوی به چشم می خورد، گفت: این اتفاق خوبی است تا بدانیم در کشورمان چه اقداماتی در حوزه صنایع دستی انجام می شود، چرا که در حال حاضر . اهمیتی که به صنایع دستی داده می شود بیش از گذشته به آن توجه می شود.