حضور روحانیت در بانک ها قطعی است


با تصویب این طرح بیش از 20 هزار روحانی در بانک های ایران مشغول به کار خواهند شد.

بررسی آخرین صورت های مالی بانکی منتشر شده توسط سامانه کدال نشان می دهد که 28 بانک ایرانی در مجموع بیش از 20 هزار و 300 شعبه در سراسر کشور دارند. بنابراین با تصویب این طرح بیش از 20 هزار روحانی در بانک های ایران مشغول به کار خواهند شد.