خارج شدن بازیگر معروف از بیمارستان
در حال حاضر به لطف خدا وضعیت قلب و ریه پایدار است و امیدوارم این وضعیت ادامه داشته باشد. از طرفی پدر نیاز به یک فیزیوتراپیست دارد که هر روز به خانه او بیاید و کارهای فیزیوتراپی او را انجام دهد. انشاالله به زودی شاهد بهبودی کامل خواهیم بود. من می خواهم مردم همچنان برای پدر دعا کنند.