خطر بیکاری 30 هزار مربی رانندگی
در حال حاضر دو گروه از مربیان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که ماشینشان مال مدرسه است کارمند تعریف می شوند و بیمه می شوند اما معلمانی که با ماشین شخصی کار می کنند طبق قانون باید از بیمه خودشان استفاده کنند که به دلیل حقوق کم یعنی 28 هزار تومان. آنها معمولاً نمی توانند آن را بپردازند.