«دارو» و نسخه های بسیار برای بیماران
همزمان با اجرای طرح دروار، وزیر بهداشت اعلام کرد: «به نفع افراد فاقد بیمه، این افراد به مدت سه ماه تا زمان آماده شدن پاسخ به سؤال واجد شرایط بودن تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت و به این ترتیب، چه زمانی . آنها به داروخانه می روند، تغییری وجود دارد آنها قیمت را تحمل نمی کنند.