دبیر ستاد عمرو به معروف ببینید: تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها چه اشکالی دارد؟ علم با جدایی زن و مرد رشد کرد
دبیر عمرو به معروف می گوید: وقتی از من می پرسند که چرا دانش آموزان در سنین کم سن و سال از نظر جنسیت از هم جدا می شوند و وقتی به دانشگاه می روند مختلط هستند، جوابی ندارم. در مقطع اول ابتدایی تفکیک جنسیتی داریم اما وقتی به 18 سالگی رسیدیم در اوج مسائل جنسیتی هستیم.