دنیای روزنامه نگار – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


توجه روزنامه به جوامع اسلامی و درک آن از اهمیت آن در تنویر افکار عمومی و نقشی که می تواند در جامعه ایفا کند از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. البته پیش از آن مطبوعات در برخی حوزه ها دست به انتشار زدند و مردم با این رسانه موثر آشنا بودند.

عارف الزین