دوره سومین دوره پرداخت سود سهام عدالت برای بازماندگان


با پیگیری های انجام شده مقرر شد دور سوم پرداخت سود سهام عدالت به بازماندگان از روز یکشنبه دوم مردادماه آغاز شود.
مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال 1398 حدود یک میلیون و صد هزار تومان برای سهام عدالت یک میلیون تومان و حدود 580 هزار تومان برای سهام عدالت 532 هزار تومان دریافت کردند.