رئیس، تغییر احمدی نژاد و یک تکه کاغذ؟
شگفت انگیز است که چگونه یک رئیس از تجربیات 20 سال گذشته درس نگرفته و به دنبال تمرین امروزی خود ادامه می دهد. آیا رئیسی متوجه تأثیر این سیاست بر فضای عمومی جامعه، اقتصاد، زندگی و تجارت مردم نبود؟ … باید به سید ابراهیم رئیسی روشن شود که مردم ایران این رویکرد را در قبال موضوع هسته ای نمی پسندند. ایرانی ها خواهان همکاری و انعطاف برای غلبه بر این موانع و بازگشت به کار و زندگی عادی هستند.