رئیسی روز پنجشنبه به اصفهان سفر می کند
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان برنامه های رئیس جمهور برای سفر به استان اصفهان، گفت: دیدارهای مردمی که رئیس جمهور در چند سفر اخیر به ابتکار داشت، گام مهمی است. زیرا رئیس جمهور به جای برگزاری جلسات چند گروهی، این جلسات را با صدها و گاهی هزاران نفر برگزار می کند. آنها به مناطق محروم توجه بیشتری دارند.