رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت خسارت تصادف زیر 20 میلیون تومان بدون کروکی
مجید بهزادپور: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه اسکیس آنلاین این است که طراح پلیس با استفاده از نرم افزاری که در اختیار دارد برای صرفه جویی در زمان و دریافت جراحات افراد در اسرع وقت، کروکی تصادف را به صورت آنلاین برای دستگاه های مربوطه ارسال می کند.