روزنامه اصولگرا به جای شمخانی جواب حجاریان را داد
حجاریان در جایی نوشته بود شنیده ایم که می گویند عده ای در کشور به دنبال براندازی قانونی هستند. صرف نظر از اینکه فردی این عبارت را که حجاریان ادعا می کند شنیده است گفته یا نه، به نظر می رسد اقدامات حجاریان و همکارانش چه با این عنوان یا نه دقیقاً در همین راستا باشد.