سخنگوی دولت در تجمع دانشجویی: دخترم را به خاطر تحریم مواد مخدر از دست دادم
پاسخ بهادری جهرمی به دانش آموزی که درباره کمبود دارو پرسید: دخترم را به خاطر تحریم وحشیانه مواد مخدر در آمریکا از دست دادم. من این را بهتر از هر کسی می فهمم. ببینیم کمبود دارو به خاطر تکنولوژی ماست یا تحریم. روی تاسیسات هسته ای سیمان می ریزند تا ما نتوانیم از رادیوداروها استفاده کنیم. منبع: دانشجو