سپاه 2168 بطری مشروب را منهدم کرد
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: ظهر امروز رزمندگان یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بر اساس طرح مشخص گشت دریایی به یک شناور سبک مشکوک شدند. پس از توقیف و تحقیقات از این کانتینر 2168 قوطی مشروب الکلی کشف و ضبط شد.