صحبت محمد اسلامی در گروسی را ببینید: متاسفم!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: امیدواریم آقای گروسی طبق قوانین آژانس نظر بدهد و اظهارات ایشان این باشد. در چارچوب قوانین و مقررات و جلوگیری از رفتارهای سیاسی تحت تأثیر فشار رژیم صهیونیستی. . من برای آنها متاسفم، زیرا آژانس در همه فرآیندهای ما طبق پادمان است.