صدام و تبعیدیانش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در دوران حکومت صدام حسین: در اردیبهشت 1365، زمانی که نیروهای ایرانی به نیروهای ما در منطقه مهران حمله کردند، جنگ میانه‌روی رخ داد. ایرانی ها به اهداف ساده ای رسیدند اما ما را آزرده خاطر کردند. زیرا این عملیات اندکی پس از جنگ های خونین در سقوط فاو انجام شد.