صدور کارت موقت برای افراد مشکوک به تابعیت
وی ادامه داد: در مورد کسانی که شناسنامه ندارند، افراد زیادی از گذشته هستند که ادعای ایرانی بودن دارند اما هیچ سندی برای اثبات حرف آنها وجود ندارد. بنابراین این افراد با ملیت مشکوک نامگذاری می شوند. بدون شک نمی توان این افراد را نادیده گرفت و بعد از گذشت سال ها باید در این زمینه کاری انجام می شد. خوشبختانه امروز اولین کارت ها در این حوزه صادر شده و 8000 پرونده در دستور کار است تا با احراز هویت این افراد شناسایی شوند و بتوانند با استفاده از امکانات دولت آخرین تکلیف خود را مشخص کنند.