قانون حجاب ایران چه باید بکند؟ سه راه پیش رو داریم…
قانون به لباسی تشبیه شده است که جامعه را می پوشاند. هر لباسی نیز باید متناسب با اندام فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی گشاد و تنگ نباشد. لباس های گشاد می افتند و لباس های تنگ به بدن آسیب می رساند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثر افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به هر دلیل قانونی وجود داشته باشد که آن را حرام و مجرمانه تلقی کند، در واقع قانون بدنه آن جامعه را متزلزل می کند. .