قطار چین به ایران راه اندازی می شود


مدیرکل تجاری سازی وزارت راه:
ما در تلاش هستیم قطار مستقیمی از چین به ایران راه اندازی کنیم که نشانه مثبتی از چارچوب حمایت و تقویت عضویت سازمان شانگهای در بخش ترانزیت و حمل و نقل است.
ایران در چارچوب حمل و نقل مشابهی در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارد، به عنوان مثال، عضو کریدور شمال-جنوب با اعضای زیادی است و ما با بسیاری دیگر در چارچوب سازمان اکو و تراسیکا (کریدور) توافقاتی داریم. به اروپا).
به غیر از چین، ارتباط دو طرفه زمینی و ریلی به سایر کشورها نیز وجود دارد