مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در هر استان ایران چقدر است؟
زمان انتظار صاحب خانه برای اولین بار در واقع بر اساس زمان هایی است که هر خانوار ایرانی می تواند با پس انداز «یک سوم» درآمد با محاسبه متوسط ​​درآمد هر یک از افراد خانوار، خانه بخرد. و همچنین بر اساس میانگین قیمت مسکن.