مراقبت پس از گزش حیوان را ببینید
با افزایش تعداد حیوانات ولگرد و حیوانات خیابانی و حمله برخی افراد و کودکان توسط این حیوانات، باید پس از برخورد با حیوانات ولگرد و آسیب رساندن به آنها اقدامات لازم را انجام داد. برای مراقبت های اضطراری مربوط به نیش حیوانات به زیر مراجعه کنید.