مرگ دلخراش مهسا امینی و سه سوال از پلیس
شما از چه روش معجزه آسایی روانشناختی برای هدایت زنان و دخترانی که در تمام زندگی خود توجیه نشده اند، در مسیر درست راهنمایی می کنید؟ اگر چنین کیمیایی دارید، آن را در اختیار نهادهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی بگذارید و اگر ندارید و خودتان می دانید که کاری گران و بی حاصل، با آزادی و شرافت در خور حق انجام می دهید. نام و لباس پلیس، امروز وسایل خود را جمع کنید و تمام انرژی خود را صرف وظایف اولیه خود کنید، جایی که رفاه دنیا و آخرت در آن نهفته است.