مقایسه قدرت نظامی چین و تایوان (+ اینفوگرافیک)
از نظر قدرت نظامی، تایوان در همه زمینه ها از جمله تعداد تانک، توپ و هواپیما تقریباً چیزی برای گفتن در برابر ارتش چین ندارد. با این حال، تایوان دارای یک نیروی نظامی ذخیره بزرگتر است که برای مقابله با یک سناریوی تهاجم گسترده چین آموزش دیده است.