موشنوگرافی | جنگ رسانه های غربی و قربانیان به نمایندگی از مردمبر اساس گزارش ها شهررانیوز دشمنان داخلی و خارجی کشور به برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای بی ثبات کردن مردم ایران ادامه می دهند.

جنگ رسانه ای که غرب به دنبال شعله ور ساختن اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است اما مردم با افزایش سواد رسانه ای خود می توانند آب سردی بر آتشی بریزند که دشمنان به دنبال دمیدن آن هستند. .