نماینده مخالفان در وزارت زاهدی وفا: دارایی او بیش از 3 هزار میلیارد تومان است.
طوسلی نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دولت گفت: رای فراکسیونی به وزیر پیشنهادی منفی بود. حتی در کمیسیون اقتصادی رای هم ندارد کسانی که دست به فقر زده اند معنای فقر را می فهمند. ملک پیشنهادی آقای. وزیر بیش از 3 هزار میلیارد تومان است اما گفت هزار میلیارد است و من سرایدار هستم.