هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت در سال جاری وجود ندارد


اگر روند فعلی مصرف سوخت ادامه پیدا کند، وارد می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
برای تغییر الگوی مصرف نه تنها به سراغ متغیرهای قیمت سوخت می رویم، بلکه از متغیرهای غیر قیمتی نیز استفاده می کنیم.
در صورت ادامه روند فعلی مصرف سوخت، امکان واردات سوخت وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف سوخت کنترل شود.
برای کنترل مصرف سوخت باید از یک سری متغیرها استفاده کنیم.
طرح سال 1402 قیمت سوخت هنوز آماده نیست و قابل بحث نیست.